Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

 1. 1.ALGEMEEN
  1. 1.Optimafloorcare gevestigd te Vlissingen met inschrijfnummer K.v.K 52005062 . zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met Optimafloorcare.De klant of contractpersoon zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met afnemer.
  2. 2.Bestellingen zullen in deze voorwaarden worden aangeduid met opdrachten. Schriftelijk of elektronisch bevestigde opdrachten zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met overeenkomsten.
  3. 3.Af te leveren goederen, projectendiensten zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met producten.
  4. 4.Optimafloorcare houdt zich bezig met opdrachten,leveringendienstverlening op het gebied van reinigingsmachines en onderhoudsproducten.
 2. 2.TOEPASSELIJKHEID
  1. 1.Deze algemene voorwaarden zijntoepassing op alle transacties en overeenkomsten tussen Optimafloorcare en afnemer en op alle producten, aanbiedingen, offertes en facturen van Optimafloorcare.
  2. 2.Optimafloorcare kan extra voorwaarden hanterenvan de aangeboden producten. Deze worden vooraf kenbaar gemaakt en vallen ook onder deze algemene voorwaarden.
  3. 3.Afwijkingen op dezevoorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk met Optimafloorcare worden overeengekomen en hebben alleen betrekking op de desbetreffende overeenkomst.  
  4. 4.Bepalingen uit deze voorwaardenniet van toepassing, indien mocht blijken dat deze in strijd zijn of komen met enige wettelijke bepalingen van huidig of toekomstig recht. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn, geldt de voor Optimafloorcare gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.
  5. 5.Als de afnemer ookvoorwaarden hanteert en deze in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Optimafloorcare,dan prevaleren de algemene voorwaarden van Optimafloorcare boven die van de afnemer. Afnemer gaat bij het verstrekken van een opdracht volledig akkoord met deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2012.
 3. 3.OPDRACHTEN
  1. 1.Een gedane opdracht bindt deDe afnemer is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens betreffende de opdracht.
  2. 2.Optimafloorcare biedt de afnemermogelijkheid elektronisch opdrachten te plaatsen. Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst, heeft dezelfde bindende waarde als een door de afnemer schriftelijke of mondelinge gegeven opdracht.
  3. 3.Optimafloorcare kan de veiligheidhet internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de afnemer zijn overgezonden niet garanderen en kan hiervoor door de afnemer op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
  4. 4.De door de afnemergegevens, met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, worden geacht correct te zijn.
 4. 4.OFFERTES
  1. 1.Offertes zijn altijdvrijblijvend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de afnemer.
  2. 2.Optimafloorcare bepaalt zelfopdrachten zij tot uitvoering wil brengen en heeft het recht opdrachten te weigeren.
  3. 3.Vermelde prijzen van producten opwebsite, in prijslijsten of in brochures zijn geen offertes.
  4. 4.Mondelinge overeenkomsten enzijn geen offertes. Pas als schriftelijke bevestiging heeft plaatsgevonden is er sprake van een offerte.
  5. 5.De geldigheidstermijn is vermeldoffertes en geeft de periode vanaf de offertedatum aan waarin de offerte geldig is.
  6. 6.Optimafloorcare kanuitgebrachte offertes niet uit te voeren en heeft hiertoe geen verplichting tegenover afnemer.
 5. 5.OVEREENKOMSTEN
  1. 1.Offertes, die door beide partijenondertekend, vormen een overeenkomst.
  2. 2.Schriftelijk bevestigdevormen een overeenkomst.
  3. 3.Opdrachten die door Optimafloorcareuitvoering zijn genomen, vormen een overeenkomst.
  4. 4.Overeenkomsten zijn voorpartijen bindend.
  5. 5.Aanvullingen op overkomstenwijzigingen van overeenkomsten zijn pas bindend als Optimafloorcare deze schriftelijk heeft bevestigd.
  6. 6.Per e-mail bevestigdevormen een overeenkomst.
 6. 6.FACTUREN
  1. 1.Facturen worden overhandigdlevering of toegezonden.
  2. 2.Facturen zijn het garantiebewijs.
 7. 7.AANBIEDINGEN
  1. 1.Alle afbeeldingen, tekeningengegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. van producten gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
  2. 2.Er kunnen geen rechten wordenaan gegeven prijzen in folders, brochures, op de website of vermeld op andere wijzen dan in een offerte.
 8. 8.PRIJZEN
  1. 1.Alle prijzen zijn in Euro en,niet anders vermeld, exclusief omzetbelasting (BTW), verzendkosten en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd.
  2. 2.In geval van aantoonbare wijzigingeen of meer van de kostprijs bepalende factoren zoals inkoopprijzen, koersen, lonen, betalingen, rechten, lasten, vrachten en dergelijke na totstandkoming van de overeenkomst, is Optimafloorcare gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, een en ander voor zover zulks niet bij de Wet is verboden en ongeacht of de wijziging voor Optimafloorcare al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.
  3. 3.Kortingen worden geachteenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Optimafloorcare op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.
  4. 4.Administratiekosten, annuleringskosten, orderkosten, vracht- of verzendkosten, retourbehandelingskosten en opslagkosten kunnen apart in rekeninggebracht.
  5. 5.Koerierskosten of kosten voorvervoer, bijzondere extra inklaringskosten en of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en voor rekening van de afnemer.
  6. 6.Er kunnen geen rechten wordenaan prijzen, die niet in een offerte of overeenkomst zijn vermeld.
 9. 9.BETALING
  1. 1.Alle facturen zullen doorworden betaald binnen 14 dagen na datum van uitgifte.
  2. 2.Bij overschrijding vanbetalingstermijn wordt afnemer van rechtswege geacht in verzuim te zijn zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. Afnemer zal dan over het openstaande bedrag een rente verschuldigd zijn van 5% per maand, waarbij deze per ingegane gehele maand wordt gerekend.
  3. 3.Betaling dient te geschiedenoverboeking naar een door Optimafloorcare aangewezen giro- of bankrekening.
  4. 4.Producten blijven bezit Optimafloorcare totdat afnemer aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.
  5. 5.Door de afnemer gedanestrekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
  6. 6.Indien afnemer in gebreke isvordering te voldoen, kan de vordering ter incasso uit handen worden gegeven,  in welk geval afnemer naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op minimaal 20% van de hoofdsom met een minimum van € 200,-.
  7. 7.Niet tijdige betaling Optimafloorcare het recht haar prestatie als gevolg van onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
  8. 8.Optimafloorcare is te allengerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de te verrichten prestaties op een door Optimafloorcare te bepalen wijze.
  9. 9.Indien Optimafloorcare , nadatin verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.
  10. 10.Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.
 10. 10.LEVERINGSTERMIJN
  1. 1.Op producten en diensten vangelden afgesproken leveringstermijnen.
  2. 2.Indien geen leveringstermijnafgesproken geldt een leveringstermijn van 3 maanden.
  3. 3.Levertermijnen zijn echterbenadering en niet bindend voor Optimafloorcare. Het verstrijken van de levertijd betekent dan ook niet dat Optimafloorcare op enige wijze aansprakelijk kan worden gehouden of rechtswege in verzuim is. Afnemer heeft dan ook geen recht op ontbinden van de overeenkomst.
  4. 4.Bij het overschrijden vanleveringstermijn met meer dan 1 maand is afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 11. 11.RECLAMES
  1. 1.Tenzij schriftelijkovereengekomen, vindt levering plaats vanuit magazijn.
  2. 2.Vanaf het moment van leveringalle risico's van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer.
  3. 3.Afnemer is verplicht om de Optimafloorcare geleverde producten voorafgaand aan ingebruikneming te inspecteren.
  4. 4.Klachten wegens onvolledige en/onjuiste levering moeten direct na constatering daarvan, doch uiterlijk 8 dagen na levering van de zaken, schriftelijk aan Optimafloorcare worden gemeld onder opgave van de aard en de omvang van de klachten. Bij gebreke hiervan worden klachten niet meer in behandeling genomen en wordt de afnemer geacht de transactie te hebben goedgekeurd.
  5. 5.Reclames over facturen dienenschriftelijk en binnen een termijn van 8 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
  6. 6.Geringe afwijkingen in kwaliteitde geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.
  7. 7.Indien een reclame Optimafloorcare gegrond wordt bevonden, heeft Optimafloorcare het recht de volgende keuze te maken:
   1. a.De factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstigwijzigen.
   2. b.Het geleverde te repareren of te vervangen door een product metspecificaties waarbij de vervangen producten aan Optimafloorcare worden afgegeven.
   3. c.Het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden,restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn. Het recht op factuurherziening is pas aan de orde, indien vervanging of herstel redelijkerwijs niet gevergd kunnen worden van Optimafloorcare .
  8. 8.Het indienen van reclamesafnemer niet het recht de ontvangst of betaling van de producten te weigeren dan wel op te schorten. In ieder geval dient het niet betwiste deel voldaan te worden. Ieder beroep op verrekening is uitgesloten.
  9. 9.Bij reclames worden de productenrekening en risico van de afnemer naar Optimafloorcare teruggezonden.
 12. 12.AFKOELPERIODE
  1. 1.Afnemer heeft recht opafkoelperiode van 7 werkdagen na aankoop van producten. Afnemer dient binnen deze periode schriftelijke toestemming te vragen voor retourzending.
  2. 2.De afkoelperiode is niettoepassing bij:

.        Zogenaamde "op maat" producten. Dit zijn producten die speciaal voor afnemer worden samengesteld/geproduceerd.

 1. a.Producten die speciaal voor afnemer ingekocht worden door Dit zijn producten die niet in het vaste assortiment voorkomen.
 2. 3.Zonder voorafgaandeontbinding door afnemer is Optimafloorcare niet verplicht retourzendingen van afnemer te accepteren.
 3. 4.In ontvangst name vanimpliceert in geen geval erkenning door Optimafloorcare van de door afnemer opgegeven grond voor retourzending. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij afnemer totdat zij door Optimafloorcare zijn gecrediteerd.
 4. 5.Bij retourzending worden devoor rekening en risico van de afnemer teruggezonden.
 5. 6.Producten dienen in ongeschonden, oorspronkelijke verpakking en compleet met alle toebehoren tegeretourneerd.
 6. 7.Het product dient zorgvuldigdegelijk verpakt te zijn voor transport zonder stickers, stiftvermeldingen etc. Indien het product onzorgvuldig is verpakt, kunnen kosten voor herverpakking en reparatie worden doorberekend, omdat het product anders niet   meer verkoopbaar is.
 7. 13.GARANTIE
  1. 1.optimfloorcare staat garant voorkwaliteit van haar producten en diensten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen is vermeld.
  2. 2.Op alle reinigingsmachines enwordt 1 jaar garantie verleend.
  3. 3.De garantie via optimafloorcaretenzij anders overeengekomen voor 1 jaar zonder afhandelingskosten afgehandeld. De factuur is het garantiebewijs en moet getoond kunnen worden.
  4. 4.Eventuele materiaal- enin de apparatuur, alsmede in onderdelen die door Optimafloorcare in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd vallen onder de garantie.
  5. 5.De onder garantie vervangenworden eigendom van Optimafloorcare.
  6. 6.De garantieverplichting vervaltdeze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien afnemer zonder toestemming van optimafloorcare   wijziging in de producten aanbrengt of laat aanbrengen door derden.
  7. 7.Producten, die met eengarantiebewijs voor reparatie in aanmerking komen, moeten voor eigen rekening  en risico worden afgeleverd bij Optimafloorcare.
  8. 8.Werkzaamheden en kosten vanbuiten het kader van deze garantie zullen door Optimafloorcare in rekening worden gebracht conform de gebruikelijke tarieven.
  9. 9.Als de afnemer producten terheeft afgegeven bij Optimafloorcare en deze niet binnen 3 maanden na afgiftedatum, tegen betaling van bovengenoemde kosten, heeft afgehaald, wordt aangenomen dat de afnemer afstand neemt van de ingeleverde producten tenbehoeve van Optimafloorcare.
 8. 14.ONTBINDING
  1. 1.Indien de afnemer zijnjegens Optimafloorcare niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, danwel   aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Optimafloorcare te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. optimafloorcare is in dat geval te allen tijde bevoegd schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
  2. 2.Annulering van opdrachten kanna schriftelijke bevestiging van optimafloorcare.
  3. 3.Elk der partijen heeft dede overeenkomst te ontbinden indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming,   toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
 9. 15.AANSPRAKELIJKHEID
  1. 1.optimafloorcare is nietvoor enige schade, direct en indirect, die ontstaat door haar overeenkomsten met de afnemer of geleverde producten noch voor derden die betrokken zijn bij de overeenkomst of geleverde producten. Optimafloorcare is daarmee zeker, maar niet uitsluitend niet aansprakelijk in het geval;

.        er niet geleverd is of na de levertijd geleverd is.

 1. a.er sprake is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruikafnemer of wanneer afnemer zonder toestemming van Optimafloorcare wijziging in de producten, die zijn geleverd, aanbrengt of laat aanbrengen door derden.  
 2. b.er onjuiste gegevens zijn gepubliceerd in reclamemateriaal, op deof in een offerte, als deze nog niet getekend is.
 3. c.er sprake is van overmacht.
 4. d.er schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van afnemer ofderden.
 5. e.er sprake is van indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. 2.De aansprakelijkheid vanuit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief   BTW.
 7. 3.Mocht Optimafloorcarebovenstaande toch voor enige schade aansprakelijk worden gehouden, dan zal Optimafloorcare slechts aansprakelijkheid aanvaarden voor een bedrag gelijk aan de uitkering, die de verzekering van Optimafloorcare dekt.Mocht de verzekering niet dekken, dan is Optimafloorcare geheel niet aansprakelijk.
 8. 4.De afnemer zalvrijwaren voor alle aansprakelijkheid vanuit derden jegens Optimafloorcare.
 9. 5.Optimafloorcare is welals er sprake is van opzet of grove schuld van Optimafloorcare. Dan komen artikel 15.1 en 15.2 te vervallen.
 10. 16.OVERMACHT
  1. 1.Geen van de betrokken partijenverplicht zich aan overeenkomsten te houden indien er sprake is van overmacht.
  2. 2.Als er gedurende eenperiode van langer dan 1 maand sprake is van overmacht, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
  3. 3.Er is sprake van overmachtOptimafloorcare zich niet kan houden aan overeenkomsten of als er schade ontstaat door factoren buiten het invloedsterrein van Optimafloorcare. Er is daarmee zeker, maar niet uitsluitend sprake van overmacht voor   Optimafloorcare als;

.        vanuit overheidswegen wetten en/of regels veranderd worden waardoor Optimafloorcare gemaakte overeenkomsten niet meer na kan komen.

 1. 4.Bij overmacht zal in eerstein overleg met afnemer naar een oplossing gezocht worden. Als afnemer en Optimafloorcare het niet eens kunnen worden, is Optimafloorcare gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 2. 17.EIGENDOMSVOORBEHOUD
  1. 1.Alle producten blijven eigendomOptimafloorcare, totdat afnemer en Optimafloorcare volledig aan de overeenkomst hebben voldaan. Dit houdt in dat afnemer volledige betaling en daarbij inbegrepen vergoedingen van alle kosten en rente heeft voldaan aan Optimafloorcare en dat optimafloorcare alle producten en diensten volgens de overeenkomst heeft afgeleverd bij afnemer.
  2. 2.Het is afnemer niet toegestaanenige wijze afstand te nemen van producten voordat volledig aan de overeenkomst is voldaan. Hieronder valt ook het doorgeven van producten aan derden.
  3. 3.optimafloorcare behoudt zich hetproducten terug te nemen als afnemer niet tijdig aan de overeenkomst heeft voldaan. Afnemer moet hieraan mee werken. Als afnemer niet mee werkt, is afnemer per week het factuurbedrag van de overeenkomst schuldig aan   optimafloorcare.
  4. 4.De afnemer is gehouden, onverkortbovenstaande, goed te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen   volledige betaling heeft plaatsgevonden.
  5. 5.Producten of diensten, diegarantie of reparatie worden vervangen, blijven eigendom van afnemer, maar Optimafloorcare behoudt zich het recht deze producten in eigendom te nemen als afnemer niet aan de overeenkomst heeft voldaan.
 3. 18.TOEPASSELIJK RECHT
  1. 1.Overeenkomsten tussenen afnemer vallen uitsluitend onder het Nederlands recht.
  2. 2.Optimafloorcare bepaalt de plaatseen geschil tussen Optimafloorcare en afnemer wordt voorgelegd aan een bevoegde rechter.
 

Nieuwsbrief

Producten / Merken